Pokaż swój talent piłkarski!

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Łukasz Wróbel.
 2. Celem zbierania danych na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika jest świadczenie usług.
 3. Kategorie przetwarzanych danych to:
  1. imię i nazwisko nazwa firmy
  2. adres mailowy
  3. telefon
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.
 5. Dane udostępnione przez Użytkownika będą podlegały udostępnieniu następującym podmiotom trzecim: księgowość, obsługa prawna, hosting. Zgodnie z obowiązującym prawem dane można przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Skorzystanie z powyższych praw odbywa się poprzez kontakt emailowy z Administratorem i może być uzależnione od weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej.
 10. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Serwis stosuje niezawierające danych osobowych pliki cookies. Pozwalają one na remarketing usług Skillhunt.
 12. W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 13. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.
 15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.
Napisz do nas